skladatelj sodobne klasične glasbe
 
 
 

English version

 

 

Dobrodošli na moji spletni strani / Welcome to my homepage

 

Ali danes vsak skladatelj ustvarja glasbo? Ne. Ali bi jo moral? Ni nujno. Vendar pa bi moral paziti na definicijo same besed "glasba", ki nikakor ni vsak zvok, ki nas obkroža. Od začetka do današnjih dni ima glasba tri glavne temelje, brez katerih ne more obstajati: melodijo, ritem in harmonijo. Kdor teh elementov ne uporablja, ne piše glasbe, čeprav ustvarja - sklada. Kako te elemente na čim bolj izviren način uporabiti danes, ne da bi pri tem zapadel v pretirani eklekticizem ali pa ne le eksperimentiral?

Glavno vsebinsko sredstvo moje glasbe je preizkus poslušalčevega psihološkega dojemanja zvočnih barv. Moja glasba je v strogem teoretičnem smislu disonančna. Pa vendar je razumljiva večini poslušalcev. Sem tudi pristaš kratkih, zgoščenih form, ter skušam znotraj le-teh nuditi čim več dramatičnih potez in nuditi poslušalcu intenzivno slušno izkušnjo.

 

 

 

 

 

Does nowadays each composer create music? No. Should he? Not necessarily. However, he should be attentive to the definition of the word "music" itself. It can by no means encompass all sounds that surround us. From the beginning of time to the present day music has featured three principal foundations without which it cannot exist: melody, rhythm and harmony. Whoever does not use of these elements, does not write music, although he is creating something - composing. How can we today make use of these very elements originally as possible, without falling into the trap of too exaggerated eclecticism or mere experimenting? (trans. Marina Horak)

The principal content of my music is a test of listener's psychological understanding of sonic colours. In theoretical sense, my music is dissonant. However, it is accessible to most of the listeners. I favor short, condensed forms and try to create as much inner drama to give the listener intense musical experience.


ČRT SOJAR VOGLAR JE V SEZONI 2016-17 SKLADATELJ V FOKUSU KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET V LJUBLJANI

ČRT SOJAR VOGLAR IS THE COMPOSER IN FOCUS AT THE CONSERVATOIRE OF MUSIC AND BALLET IN LJUBLJANA DURING 2016-17